Welcome to Comuna Ivanesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Ivanesti, judetul Vaslui

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

In cadrul acestui serviciu de specialitate sunt stabilite obligatiile bugetare datorate de catre contribuabili persoane fizice si juridice din comuna Ivanesti, cu respectarea stricta a Hotararilor Consiliului Local adoptate conform normelor legale in vigoare.

            Personalul serviciului are ca principale atributiuni:

 • incasarea impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare;
 • asigurarea aplicarii masurilor de urmarire, incasare, lichidare a obligatiilor fiscale, precum si a formelor de executare silita impotriva debitorilor restantieri la plata;
 • rezolvarea obiectiunilor, contestatiilor, plangerilor si petitiilor contribuabililor; calcularea majorarilor conform normelor legale pentru plata cu intarziere a debitelor;
 • efectuarea inspectiei fiscale la contribuabilii persoane juridice in vederea verificarii legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respactariui prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora.

Persoanele fizice si juridice prevazute de Titlul IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, in calitatea lor de contribuabili, au obligatia sa contribuie prin impozitele si taxele locale stabilite de Consiliul local, intre limitele si in conditiile legii, la cheltuielile publice locale.

Obligatiile contribuabililor:

 • sa depuna declaratii fiscale la compartimentul de spacialitate din cadrul Primariei in termen de 30 de zile de la data dobandirii bunurilor impozabile sau, atunci cand la acestea au intervenit schimbari ce conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate (nedeclararea sau depasirea termenului reprezinta contraventie si se sanctioneaza conform legii)
 • sa achite taxele si impozitele in termenul legal; pentru intarzieri la plata impozitelor se calculeaza majorari conform actelor normative in vigoare.
 • Obligatia de plata a impozitelor si taxelor datorate bugetului local in cursul unui an are conform prevederilor Codului fiscal, doua termene scadente, respectiv: 31 martie si 30 septembrie, iar pentru plata obligatiilor aferente intregului an, pana la data de 31 martie contribuabilii persoane fizice si juridice beneficiaza de acordarea unei bonificatii cuprinsa intre 5%-10%, potrivit Hotararii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.

 

Acte necesare: persoane fizice

 1. Certificat fiscal:
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atesatre fiscala pentru persoane fizice (ITL 010) (PDF)
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atesatre fiscala pentru persoane fizice (ITL 010) (WORD)
 • Act de identitate, original si copie
 • Imputernicire, in original (in cazul in care nu se prezinta proprietarul)
 • Certificat deces, original si copie

            In cazul certificatelor de atestare fiscala solicitate, contribuabilii trebuie sa achite toate obligatiile fiscale locale datorate bugetului local al Primariei Ivanesti.

2. Declarari cladiri/teren:

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/ nerezidentiale/cu destinatie mixta in cazul persoanelor fizice (ITL 001); (PDF); (WORD)
 • Decizia de impunere privind stabilirea taxei speciala de salubrizare utilizatori casnici; (PDF)
 • Actul de identitate, copie si original, proprietar/coproprietari;
 • In cazul in care nu se prezinta proprietarul se depune imputernicire, in original, delegatie sau procura notariala, imputernicire avocatiala semnata/datata de proprietar si in care sa se mentioneze daetle de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate , cod numeric personal, datele de identificare ale imputernicitului si obiectul imputernicirii;
 • Actul de identitate, in copie si original al imputernicitului, daca este cazul;
 • Contractul de vanzare-cumparare; certificatul de mostenitor si partajul succesoral - unde este cazul; autorizatia de construire, anuntul de incepere a lucrarilor, procesul-verbal de receptie, in cazul cladirii executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, procesul-verbal de receptie partial in care se consemneaza stadiul lucrarilor, in cazul in care lucrarile de construire nu au fost finalizate in termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, memoriul tehnic; actul de donatie; contractul de schimb; actul de adjudecare sau contractul de dare in plata, copie si original sau alte acte ce dovedesc proprietatea.
 • Cadastrul imobilului, in copie si original;
 • Certificatul de performanta energetica, in copie si original;

3.Declarare teren:

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (ITL 003); (PDF), (WORD)
 • Actul de identitate in copie, proprietar/coproprietari;
 • In cazul in care nu se prezinta proprietarul se depune imputernicire in original/delegatie sau procura notariala, imputernicire avocatiala semnata/datata de proprietar si in care sa se mentioneze datele de identificare ale proprietarului, serie, numar act de identitate, cod numeric personal (C.N.P.), datele de identificare ale imputernicitului si obiectul imputernicirii;
 • Actul de identitate, in copie si original al imputernicitului, acolo unde este cazul;
 • Actul de dobandire: Contract de vanzare-cumparare, Titlul de proprietate, Contract de donatie, Contract de schimb, Act de adjudecare, in copie si original;

4.Declarare mijloace de transport

 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport in cazul persoanelor fizice (ITL 005) (PDF), (WORD)
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport marfa cu masa peste 12 tone in cazul persoanelor fizice (ITL 006) (PDF), (WORD)
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie si original, emisa de R.A.R.;
 • Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport: actul de dobandire, in 3 exemplare, care poate fi:factura fiscala, contract de leasing financiar, act aditional la contractul de leasing financiar, contract de novatie, contract de vanzare-cumparare (emise in U.E., tradus in limba romana de un traducator autorizat), contract de vanzare-cumparare / factura fiscala / chitanta vamala insotita de actul de dobandire, (intocmit in afara Uniunii Europene) tradus in limba romana de traducator autorizat;
 • Certificatul de atestare fiscala in original din care reiese ca fostul proprietar nu are datorii la bugetul local (daca este cazul);
 • Actul de identitate / legitimatie de sedere temporara (in cazul cetatenilor straini), copie si original;
 • Adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehicului de transport - marfa cu masa totala de peste 12 tone (numai pentru cele cu sistem pneumatic);
 • Procura sau imputernicire, dupa caz.

5. Radiere mijloace de transport

 • Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transport (ITL 016) (PDF), (WORD);
 • Documentul prin care se atesta pierderea proprietatii mijlocului de transport, care poate fi: Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport (incheiat in 5 exemplare); dovada ridicarii de pe domeniul public a mijlocului de transport si intrarii in patrimoniul statului, adeverinta de predare la "REMAT"; documentul in care se mentioneaza ca mijlocul de transport a fost dezmembrat de catre o unitate autorizata; declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare ale contribuabilului si a mijlocului de transport, imprejurarile care au condus la pierderea acestuia, in cazul in care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport; act de donatie; certificat de mostenitor; act de novatie; proces verbal predare-primire incheiat intre contribuabil si firma de leasing;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie si original;
 • Actul de identitate/legitimatie de sedere temporara (in cazul cetatenilor straini), copie si original;
 • Procura sau imputernicire, dupa caz.

6.Transfer mijloace de transport

 • Cerere pentru transferarea mijloacelor de transport la noua adresa de domiciliu (PDF), (WORD);
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie si original;
 • Actul de identitate, copie si original;

7. Scutiri

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (PDF), (WORD)
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Documentul in baza caruia solicitati scutirea (veteran de razboi, persoana cu handicap grav sau accentuat, recunoasterea meritelor personalului militar, prizonieri de razboi etc.)
 • Actul de proprietate, copie si original (daca este cazul) - pentru cladiri si teren;
 • Carte mijloc de transport, copie si original (daca este cazul);

Persoane Juridice

 

Acte necesare persoane juridice:

 1. Certificat fiscal (pentru persoane juridice)

            Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala model ITL 012 (PDF)

            Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala model ITL 012 (WORD)

          Ultima balanta analitica (cu mentiunea valorii de impunere a imobilelor de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Ivanesti – fotocopie conforma cu originalul sau originalul)

            Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul

            Certificat de inregistrare a sociatatii la ONRC, copie conforma cu originalul

            Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala in vederea instrainarii mijloacelor de transport, se vor depune cartile de identitate pentru mijloacele de transport care se instraineaza

            In cazul in care societatea nu figureaza cu rol fiscal, se va depune si declaratie pe proprie raspundere ca societatea nu detine in proprietate sau in folosinta/concesiune, inchiriere de la stat sau in leasing financiar bunuri mobile si/sau imobile (cladiri, terenuri, mijloace de transport, afisaje publicitare), pentru care ii revine obligatia declararii acestora la Compartimentul Impozite si taxe al Comunei Ivanesti.

In cazul certificatelor de atestare fiscala solicitate, contribuabilii trebuie sa achite toate obligatiile fiscale locale datorate bugetului local al Primariei Ivanesti.

          2.Declarare/reevaluari/demolari imobile

-Declarare imobil

 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta in cazul persoanelor juridice (ITL 002) (PDF), (WORD);
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor juridice (ITL 004) (PDF), (WORD);
 • Actul de dobandire, (contract vanzare cumparare; act adjudecare; hotarare definitiva si irevocabila, etc.), copie conforma cu originalul;
 • Nota contabila de inregistrare in contabilitate a cladirii;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.

-Reevaluare imobil

 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta in cazul persoanelor juridice (ITL 002) (PDF), (WORD);
 • Raport evaluare si recipisa ANEVAR, original sau copie conforma cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;

3.Declarari/radieri mijloace de transport

-Inscriere mijloace de transport

 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport in cazul persoanelor juridice (ITL 005) – 2 exemplare (PDF), (WORD); ,
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala peste 12 tone in cazul persoanelor juridice (ITL 006) – 2 exemplare (PDF), (WORD);
 • Factura de achizitie - in cazul dobandirii de la persoana juridica sau contract de vanzare - cumparare in cazul dobandirii de la persoana fizica, original si 3 copii conformate cu originalul, inregistrate la organul fiscal in a carei raza are sediul/ domiciliul vanzatorul;
 • Factura/ contract (1 copie) si traducere in limba romana (de catre un traducator autorizat, original si 2 copii) in cazul dobandirii din afara tarii;
 • In cazul dobandirii in leasing este necesar contractul de leasing financiar (2 copii) si procesul verbal de predare (1 copie) - primire a mijlocului de transport, copie conforma cu originalul;
 • In cazul cesionarii unui contract de leasing financiar este necesar contractul de cesiune/ novatie, 2 copii conforma cu originalul;
 • Carte identitate vehicul, original si copie conforma cu originalul;
 • Certificat de atestare fiscala pentru instrainarea mijlocului de transport, emis pe numele vanzatorului, cu exceptia mijlocului de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar precum si a celor dobandite din afara tarii, 1 copie conforma cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii, copie conforma cu originalul;

-Radieri mijloace de transport

ETAPA I:

Documente necesare pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala in vederea instrainarii unui mijloc de transport:

 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, model ITL 012 (PDF), (WORD);
 • Cartea de identitate a vehiculului care se va instraina, copie conforma cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare al societatii la Registrul Comertului, copie conforma cu originalul;

ETAPA II
Documente necesare pentru scoaterea din evidenta fiscala a mijlocului de transport instrainat:

 • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport – model ITL016 (PDF), (WORD);
 • Factura fiscala de instrainare a mijloacelor de transport, intocmita un ziua / ulterior emiterii certificatului fiscal pentru instrainare, original si 4 copii conforme cu originalul;
 • In cazul in care s-a cesionat contractul de leasing financiar este necesar un contract de novatie / cesiune, original si 4 copii conforma cu originalul;
 • In cazul dezmembrarii/ distrugerii mijlocului de transport sunt necesare factura si certificatul de distrugere / dezmembrare, in original si 2 copii conforma cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit (conforma cu originalul);

4.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

-Taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate

 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei de afisaj in scop de reclama si publicitate in cazul persoanelor juridice (ITL 015) – 2 exemplare (PDF), (WORD)
 • Actul de dobandire, (autorizatie de construire, factura de achizitie, proces verbal de predare primire, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, etc.), copie conforma cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.

-Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

 • Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate (ITL 014) – 2 exemplare (PDF), (WORD);
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.
Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech